Search this website

Close me
Academics / Curriculum / Course Descriptions / FAQ / หมวดวิชาการจัดการปฏิบัติการโซ่อุปทาน :

หมวดวิชาการจัดการปฏิบัติการโซ่อุปทาน :

บธ.751  การบริหารระบบโลจิสติกส์ 3 (หน่วยกิต)
BA 751   Logistics Management                                                   
วิชาบังคับก่อน   :   สอบได้ บธ.630 และ บธ.650 
        บทบาท หน้าที่ และวิธีการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์ รวมถึงการเชื่อมโยงกิจกรรมโลจิสติกส์ในภาพรวมโดยมีรูปแบบที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของกิจการ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการบริหารความสมดุลของการเลือกทำเลที่ตั้ง การบริหารสินค้าคงคลัง และการจัดการการขนส่งโดยเน้นที่การลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ยังครอบคลุมกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการขนส่ง 
บธ.752  การจัดการโซ่อุปทาน 3 (หน่วยกิต)
BA 752  Supply Chain Management  
วิชาบังคับก่อน   :   สอบได้ บธ.630 และ บธ.650
        แนวคิดและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ตลอดจนการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันของธุรกิจ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคและการจัดกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด     
บธ.753  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 3 (หน่วยกิต)
BA 753  Data Analysis for Decision Making                                         
วิชาบังคับก่อน   -  
          วิธีการใช้เครื่องมือเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆและคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ในการแก้ปัญหาผ่านกรณีศึกษาทางธุรกิจ 
บธ.754  การจัดการปฏิบัติการด้านบริการ 3 (หน่วยกิต)
BA 754  Service Operations Management                                      
วิชาบังคับก่อน   :   สอบได้ บธ.650
         ลักษณะเฉพาะของ “บริการ” โดยละเอียด การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับกิจการบริการ การออกแบบกระบวนการให้บริการ การบริหารดำเนินการกิจการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการขยายกิจการบริการ ทั้งนี้ การศึกษาเน้นการประยุกต์ใช้กับกิจการบริการประเภทต่างๆ เช่น กิจการร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ โรงแรม โรงพยาบาล ธุรกิจสื่อสาร การขนส่ง เป็นต้น รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมของผู้ให้บริการ 
บธ.755  การจัดการคุณภาพ 3 (หน่วยกิต)
BA 755   Quality Management                                                          
วิชาบังคับก่อน   :   สอบได้ บธ.650 
        การจัดการคุณภาพเกี่ยวข้องกับกระบวนการธุรกิจตั้งแต่การออกแบบสินค้า/บริการ การดำเนินการผลิต/ส่งมอบบริการ การตรวจสอบคุณภาพงาน ตลอดจนการแก้ไขข้อร้องเรียน หลักการพื้นฐาน และเครื่องมือในการจัดการคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ ตัวอย่างวิธีปฏิบัติซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรชั้นนำ เชื่อมโยงแนวคิดการบริหารธุรกิจจากมุมมองต่างๆ เพื่อการจัดการคุณภาพแบบบูรณาการ  
บธ.756    การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ 3 (หน่วยกิต)
BA 756   Business Process Improvement                                     
วิชาบังคับก่อน  :   สอบได้ บธ.650    
       การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และลดความสูญเปล่าสิ้นเปลืองเป็นหัวใจ
สำคัญของการจัดการที่มีคุณภาพ หากพิจารณาในเชิงกลยุทธ์ การออกแบบปรับปรุงกระบวนการธุรกิจควรเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องตลอดโซ่อุปทาน สาระความรู้ในวิชานี้ครอบคลุมถึงการออกแบบกระบวนการ การใช้แผนผังวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์คุณค่างาน การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน การกระจายหน้าที่งาน และการติดตามควบคุมกระบวนการโดยใช้ดัชนีคุณภาพ 

Join our newsletter

Don´t worry! Your email address is safe and we hate Spam as much as you do.

Facebook LikeBox

What do our students say

MBA ธรรมศาสตร์ ให้เครื่องมือในการจัดการที่นำไปใช้ได้จริงและสัญชาตญาณ ของความเป็นนักบริหารมืออาชีพ

คุณภัทร ผู้ประกาศข่าว ช่อง 7 สี

“ผมประทับใจ 2 สิ่งที่ได้เรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์หนึ่ง คือ อาจารย์ เพราะสัมผัสได้ ว่าท่านใช้จิตวิญญาณสอนสอง คือ หลักสูตร ที่มีจุดเด่นคือ ใช้ได้จริงครับ”

คุณสาธร MD สถาบันออนดีมานด์